Dla nauczycieli

szkolenia:
•    emisja głosu i dykcja
•    strategie komunikacyjne
•    pedagogiczne aspekty komunikacji
•    sztuka prezentacji, metody prezentacji osobistej
•    technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK/ICT)
•    bezpieczeństwo w sieci
•    planowanie strategiczne
•    tutoring
•    praca w grupach zadaniowych- teamwork
•    andragogika i kształcenie ustawiczne
•    praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
•    gamifikacje edukacyjne

programy autorskie:
„Emisja i impostacja głosu”
„Scenariusze komunikacyjne, role komunikacyjne nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic”
„Teamwork w pracy nauczyciela”
„Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem z dysleksją, praca z uczniem z zespołem Aspergera, praca z uczniem z zespołem kompulsywno-obsesyjnym, praca z uczniem z zespołem opozycyjno-buntowniczym”
„Sztuka nowych mediów w pracy nauczyciela”
„Porozumienie bez przemocy M. Rosenberga, projekt żyrafa”
„Le case dei bambini, pedagogika Montessori”
„Brain gym (gimnastyka mózgu) – elementy kinezjologii Dennisona w praktyce szkolnej”
„Jak wspierać  uzdolnienia uczniów?”
„Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy” – materiały dla nauczycieli
„TIK w edukacji”
„RAZ – przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”
„Oddolne inicjatywy oświatowe”

szkolenia zamknięte – scenariusz szkolenia zamkniętego jest poprzedzony wywiadem i przygotowywany w oparciu o indywidualne potrzeby Placówki