Dla ucznia

Zajęcia wiesz.to:
•    emisja głosu i dykcja
•    mnemotechniki
•    koncentracja uwagi – sposoby uczenia się
•    prezentacje
•    gamifikacje – gry w edukacji
•    terapia ręki – mała motoryka
•    logopedia i motoryka mowy
•    ortografia
•    metoda szybkiego czytania
•    praca z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu, zespół Aspergera, autyzm, mutyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, zespół opozycyjno-buntowniczy)
•    trening umiejętności społecznych

zajęcia dydaktyczne – cykliczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, realizowane w szkołach.

panele edukacyjne – niecykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży w dni wolne od zajęć szkolnych, realizowane na terenie Wrocławia i okolic.
programy autorskie:
„tu:Wrocław – zwiedź mnie, czytanie miasta” – Celem panelu jest poznanie Wrocławia, który uwikłany w historię, z interesującą topografią, kryje w sobie wiele tajemnic. Odkryj je z wiesz.to
„Edu-Kulturra” – Celem panelu jest animacja kultury w różnych aspektach sztuki i mediów. Uczestnicy mają okazję zetknąć się z kulturą wyższą, kinem, teatrem, operą, malarstwem, muzyką. Poznać ciekawych ludzi i miejsca. Są też współtwórcami wydarzeń.
„wiesz.to – gamifikacje – Celem panelu jest popularyzowanie gier planszowych, karcianych, RPG oraz wykorzystanie i przenoszenie mechanizmów charakterystycznych dla gier do procesów uczenia. Gamifikacje mają pozytywny wpływ na wzrost motywacji, strategie działań, zaangażowanie i koncentrację uwagi.
„Szósteczka” – Celem panelu jest usprawnienie pracy ucznia w kierunku egzaminów kompetencyjnych na poszczególnych etapach nauczania. Szczegółowo diagnozujemy ucznia, wyróżniamy jego mocne strony i deficyty. Doświadczenie w opiniowaniu wyników testów kompetencji pozwala nam na wysnucie ogólnych wniosków, że uczniowie mają największe trudności w czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu tekstów użytkowych, orientacji w czasie i przestrzeni, szybkim przeliczaniu. O pozytywnym wyniku egzaminu często decyduje nie tyle wiedza ucznia, a szybkość reakcji, umiejętność weryfikacji treści, a przede wszystkim umiejętności, wynikające z ćwiczeń.

Sesje edukacyjne – niecykliczne kilkudniowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dni wolne od zajęć szkolnych, realizowane  na terenie Polski.
ZAŁOŻENIA

wiesz.to dla uczniów jest:

1.    pomysłem uwarunkowanym metodycznie i merytorycznie;
2.    rozwijaniem umiejętności dostosowanych do wieku i predyspozycji ucznia z uwzględnieniem jego indywidualności, tożsamości i autonomii;
3.    rozwijaniem umiejętności mimowolnie, dzięki ćwiczeniom, grom, zadaniom – w duchu know-how, z uwzględnieniem elementów metody Montessori, kinezjologii;
4.    projektem popartym wieloletnim doświadczeniem zespołu prowadzących, przemyślanym
    i zweryfikowanym w badaniach pilotażowych.
5.    niekonwencjonalnym podejściem do procesu kształcenia.
6.    projektem z widocznymi efektami bieżącymi, ale przede wszystkim procentującym w przyszłości.

wiesz.to nie jest:

1.    eksperymentem na uczniach, socjotechniką.
2.    rozwijaniem umiejętności niedostosowanych do wieku i predyspozycji ucznia;
3.    rozwijaniem umiejętności ukierunkowanych na konkretny materiał (takie jak języki obce, język ojczysty, nauki ścisłe i przyrodnicze, sztukę itp.)
4.    projektem spontanicznym i nieprzemyślanym.
5.    tradycyjnym podejściem do procesu kształcenia.
6.    jedynie zabawą i projektem bez efektów.