Szkoła kluczowych kompetencji

Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów

Od wielu lat w obszarze edukacji zaznacza się konieczność wsparcia kadry dydaktycznej ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Służą temu szkolenia, konferencje i konwenty oraz uczestnictwo w projektach edukacyjnych. 

Czym są kompetencje kluczowe?

Kompetencje kluczowe wynikają z połączenia wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe oscylują wokół rozwoju osobistego, włączania w życie społeczne, aktywnego obywatelstwa i możliwość znalezienia zatrudnienia. Jest to ustawiczny proces kształtowania i rozwoju wg zasady LLL – Life Long Learning.

opracowanie: 

dr Anna Przyborska-Borkowicz

wg:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

8 Kluczowych kompetencji

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 

Porozumiewanie się w języku ojczystym jest zdolnością wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie                i pisanie) oraz językową interakcją w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym. 

Niezbędna wiedzą, umiejętnościami i postawami powiązanymi z tą kompetencją są:

 • opanowanie języka ojczystego, nieodłącznie związanego z rozwojem indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi ludźmi. 

Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka. Obejmuje świadomość głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego zakresu tekstów literackich i użytkowych, głównych cech rejestrów języka oraz zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach. Osoby powinny umieć porozumiewać się w mowie i piśmie. 

Kompetencja ta obejmuje:

 • umiejętności rozróżniania i wykorzystywania typów tekstów
 • umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji
 • wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób. 

Pozytywna postawa w stosunku do porozumiewania się w ojczystym języku obejmuje skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory estetyczne oraz chęć ich urzeczywistniania oraz zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.

Pytania pomocnicze w sprawdzeniu kompetencji: 

 1. kiedy i używam mojego języka ojczystego i czy robię to w zadowalający sposób?
 2. jakich trudności doświadczam w komunikowaniu się?
 3. jak sobie z nimi radzę?
 4. jak dobrze inni mnie rozumieją?
 5. w jaki sposób dostosowuję mój poziom znajomości języka do poziomu innych ludzi?
 6. czy czuję się pewnie w czasie wystąpień publicznych?
 7. czy jestem świadomy(a) różnorodności języków i typów komunikowania się w różnych geograficznych, społecznych i komunikacyjnych środowiskach?
 8. czy jestem świadomy(a) i umiem odczytać przekazy niewerbalne?
 1. Porozumiewanie się w językach obcych 

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, jak w przypadku  porozumiewania się w języku ojczystym – tzn.  na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturowych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. 

Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak:

 • mediacja
 • rozumienie różnic kulturowych. 

Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych:

 • rozumienie ze słuchu, 
 • mówienie, 
 • czytanie
 • pisanie

Stopień ten jest też zależny od kontekstu:

 • społecznego
 • kulturowego.

Niezbędną wiedzą, umiejętnościami i postawami powiązanymi z tą kompetencją jest:

 • Kompetencja porozumiewania się w obcych językach, co wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz wiadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków. 

W kontekście wielokulturowych i wielojęzycznych społeczeństw Europy uznaje się, że język ojczysty nie we wszystkich przypadkach musi być językiem urzędowym państwa członkowskiego oraz że umiejętność porozumiewania się w języku urzędowym jest warunkiem wstępnym zapewnienia pełnego uczestnictwa jednostki w społeczeństwie. Ważne jest uznanie faktu, że część Europejczyków żyje w rodzinach i społecznościach dwujęzycznych lub wielojęzycznych oraz że język urzędowy kraju, w którym mieszkają, może nie być ich językiem ojczystym. 

Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa się zdolność: 

 • rozumienia komunikatów słownych, 
 • inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy,
 • czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. 

Osoby powinny umieć także właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie. Pozytywna postawa obejmuje świadomość różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej.

Pytania pomocnicze: 

 1. kiedy i czy w zadowalający sposób używam języka obcego?
 2. jakich trudności doświadczam w komunikowaniu się?
 3. jak sobie z nimi radzę?
 4. jak kreatywny byłem/am, gdy podczas wyjaśniania w języku obcym danego zagadnienia nie znałem/am właściwego słowa?
 5. czy spróbowałem/łam napisać coś na flipcharcie etc., czy też byłem/am zbyt zawstydzona?
 6. jakie są moje plany związane z uczeniem się języka obcego?
 7. czy dzięki projektowi zwiększyło się moje zainteresowanie językami obcymi i innymi kulturami?
 1. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza. Podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją to:

 • umiejętność liczenia, 
 • znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, 
 • rozumienie terminów i pojęć matematycznych
 • świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.

Osoba powinna posiadać umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych, a także śledzenia i oceniania ciągów argumentów. Powinna ona być w stanie rozumować w matematyczny sposób, rozumieć dowód matematyczny i komunikować się językiem matematycznym oraz korzystać z odpowiednich pomocy.

Pozytywna postawa w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy i chęci szukania przyczyn i oceniania ich zasadności.

W przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza obejmuje:

 • główne zasady rządzące naturą, 
 • podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty 
 • procesy techniczne,
 • rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. 

Kompetencje te powinny umożliwiać osobom lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń, wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym (w powiązaniu z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.).

Umiejętności obejmują zdolność:

 • wykorzystywania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi
 • posługiwania się danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. 

Osoby powinny również być w stanie rozpoznać niezbędne cechy postępowania naukowego oraz posiadać zdolność wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły. Kompetencje w tym obszarze obejmują postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego w kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych.

Pytania pomocnicze: 

 1. kiedy wykorzystuję moje umiejętności matematyczne?
 2. w jaki sposób zastosowałem/am umiejętności matematyczne
 3. w sporządzaniu budżetu, wycenianiu poszczególnych działań etc.?
 4. czy jestem świadomy(a), do rozwiązania jakiego rodzaju pytań i problemów mogę zastosować wiedzę matematyczną?
 5. w jakich sytuacjach wykorzystuję moją podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania świata przyrody i technologii?
 6. w jaki sposób wyprowadzam wnioski oparte na praktycznych doświadczeniach, w jaki sposób stosuję teorię w praktyce (od ogółu do szczegółu czy też od szczegółu do ogółu – dedukcja czy indukcja)?
 7. czy umiem, stosując zasady logicznego myślenia, przedstawić jakieś rozumowanie?
 8. w jaki sposób uczę się wykorzystywać technologie umożliwiające pracę z młodzieżą – m.in. bazy danych z narzędziami do tego typu pracy, kamery cyfrowe do rejestrowania, rzutniki, flipcharty, metody pracy wymagające zastosowania dodatkowych rekwizytów (karty do gry, …)?
 1. Kompetencje informatyczne 

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Niezbędną wiedzą, umiejętnościami i postawami powiązanymi z tą kompetencją są:

 • rozumienie roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. 

Obejmuje to:

 • aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi 
 • rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki,wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy
 • uczenie się i badanie
 • bezpieczeństwo w sieci
 • kreatywność
 • innowacyjność
 • krytyczną analiza dyskursu
 • prawa autorskie
 • etyka 
 • etykieta.

Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń. Osoby powinny posiadać umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług internetowych. Powinny ponadto stosować TSI, jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji. Korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, społecznych lub zawodowych.

Pytania pomocnicze: 

 1. z jakich źródeł informacji korzystałem(am), aby przygotować się do realizacji projektu?
 2. w jakim stopniu komunikowałem(am) się z innymi osobami biorącymi udział w projekcie przez Internet przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji projektu?
 3. w jaki sposób zamierzam pracować z innymi ludźmi, aby np. rozwijać ich krytyczne podejście do wiedzy dostępnej w Internecie?
 4. jak nauczyłem(am) się wykorzystywać informacje dostępne w Internecie w mojej pracy na rzecz projektu (baza metod pracy, kalendarz szkoleń, listy mailingowe, poszukiwanie partnerów etc.)?
 5. czy korzystam z TSI, aby poszerzyć swoje horyzonty poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju społecznościach internetowych w celach kulturalnych, społecznych i zawodowych?
 1. Umiejętność uczenia się.

Umiejętność uczenia się jest zdolnością konsekwentnego i wytrwałego rozwoju intelektualnego, organizowania własnego progresu, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się.

Kompetencja ta oznacza nabywanie

 • przetwarzanie 
 • przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności
 • poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek.

Umiejętność uczenia się ma związek z korzystaniem z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu.

Najważniejszymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i pewność siebie.

Niezbędną wiedzą, umiejętnościami i postawami powiązanymi z tą kompetencją są:

 • strategie uczenia się
 • zdolności poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia się.

Umiejętność uczenia się wymaga po pierwsze nabycia podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych do dalszego uczenia się. Na podstawie tych umiejętności, osoba powinna być w stanie docierać do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywać, przetwarzać i przyswajać je. Wymaga to efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia się, kształtowania kariery i pracy, a szczególnie wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych okresach oraz krytycznej refleksji na temat celów uczenia się. Osoby powinny być w stanie poświęcać czas na samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale również na wspólną pracę w ramach procesu uczenia się, czerpać korzyści z różnorodności grupy oraz dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami. Powinny one być w stanie organizować własny proces uczenia się, ocenić swoją pracę oraz w razie potrzeby szukać rady, informacji i wsparcia. 

Pozytywna postawa obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie. Nastawienie na rozwiązywanie problemów sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jaki zdolności osoby do pokonywania przeszkód i zmieniania się. 

Niezbędne są:

 • wykorzystanie doświadczeń z życia i uczenia się
 • ciekawość w poszukiwaniu możliwości uczenia się.

Pytania pomocnicze: 

 1. czego chciałem(am) nauczyć się w trakcie realizacji tego projektu?
 2. czy udało mi się to osiągnąć?
 3. w jaki sposób przyswajałem(am) nową wiedzę?
 4. jaki jest mój styl uczenia się (uczenie się poprzez: patrzenie, słuchanie, pracę z tekstem, praktykę)?
 5. jakie działania w projekcie najbardziej mnie motywowały w moim uczeniu się?
 6. w jakich obszarach moja wiedza teoretyczna się poprawiła?
 7. w jaki sposób dokonywałem/am oceny tego, czego się nauczyłem(am)
 8. dlaczego jest to istotne w mojej pracy, dla mojej organizacji?
 9. w jaki sposób wykorzystam to, czego się nauczyłem(am?)
 1. Kompetencje społeczne i obywatelskie 

Kompetencje społeczne i obywatelskie są kompetencjami osobowymi, interpersonalnymi i międzykulturowymi, obejmującymi pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

Niezbędną wiedzą, umiejętnościami i postawami powiązanymi z tą kompetencją są:

 • zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, 
 • wykazywanie się tolerancją, 
 • wyrażanie i rozumienia różnych punktów widzenia,
 • negocjowanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, 
 • zdolność do empatii. 

Osoby powinny być zdolne do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób, a także powinny dokonywać rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej. Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości. Osoby powinny interesować się rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową, cenić różnorodność i szanować innych ludzi, a także być przygotowane na pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu.

Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również, jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych i uczestnictwie społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. Konieczne jest rozumienie wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także wzajemnej interakcji narodowej tożsamości kulturowej i tożsamości europejskiej.

Osoby powinny być zdolne do radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób, a także powinny dokonywać rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej. Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości. Osoby powinny interesować się rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową, cenić różnorodność i szanować innych ludzi, a także być przygotowane na pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu.

Kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i międzynarodowych deklaracjach oraz ich stosowaniem przez instytucje na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Obejmują one również znajomość współczesnych wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii.

Ponadto, należy zwiększyć świadomość celów, wartości i polityk, jakimi kierują się ruchy społeczne i polityczne. Niezbędna jest również znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, z ich głównymi celami i wartościami, jak i świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.

Umiejętności w zakresie kompetencji obywatelskich obejmują zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. Do umiejętności tych należy krytyczna i twórcza refleksja oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania.Pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, to fundamenty pozytywnej postawy. Oznacza ona zarówno wykazywanie poczucia przynależności do własnego otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i Europy, jako całości oraz do świata, jak i gotowość do uczestnictwa w demokratycznym podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach. Obejmuje ona również wykazywanie się poczuciem obowiązku, jak i okazywanie zrozumienia i poszanowania wartości, niezbędnych do zapewnienia spójności wspólnoty, takich jak respektowanie demokratycznych zasad. 

Konstruktywne uczestnictwo obejmuje również działalność obywatelską.

Pytania pomocnicze: 

 1. czy podejmowałem(am) inicjatywę i wychodziłem(am) z nią do innych, wspierałem(am) innych?
 2. kiedy odnosiłem(am) największe sukcesy w komunikowaniu się z innymi?
 3. jakie kompetencje społeczne rozwinąłem(am) w trakcie realizacji projektu?
 4. jakie kompetencje obywatelskie rozwinąłem(am) w czasie projektu?
 5. jaka rolę odegrałem(am) w rozwiązaniu ewentualnych konfliktów w grupie?
 6. jak rozwinąłem(am) moją umiejętność pracy w zespole?
 7. czy i w jaki sposób włączałem(am) się w życie i sprawy społeczności lokalnej, kraju, Europy, świata?
 1. Inicjatywność i przedsiębiorczość

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn.

Obejmują:

 • kreatywność, 
 • innowacyjność 
 • podejmowanie ryzyka
 • zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 

Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy, pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

Niezbędną wiedzą, umiejętnościami i postawami powiązanymi z tą kompetencją jest:

 • zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, takich jak ogólne rozumienie zasad działania gospodarki. 

Osoby powinny być świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki sposób mogą one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia społeczne. 

Umiejętności odnoszą się do:

 • proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), 
 • skutecznej reprezentacji i negocjacji 
 • zdolności pracy indywidualnej
 • współpracy w zespołach. 

Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach. Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację w kierunku realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych.

Pytania pomocnicze: 

 1. jakich zadań podejmowałem(am) się w trakcie projektu?
 2. czy proponowałem(am) nowe zadania, nowe pomysły, nowe rozwiązania,Þ aby podzielić się nimi z pozostałymi uczestnikami projektu?
 3. jak moje rozumienie praktyki i zasad zarządzania projektem wzrosło dzięki jego realizacji?
 4. kiedy podejmowałem(am) ryzyko i czego się dzięki temu nauczyłem(am)
 5. jakie szanse wykorzystałem(am), aby wyrazić swoją kreatywność i wykorzystać nową wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektu?
 6. jak zamierzam wykorzystać pojęcie innowacyjności i zarządzania ryzykiem w moich przyszłych projektach związanych z pracą dla i z młodzieżą?
 1. Świadomość i ekspresja kulturalna

Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.

Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym. Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, jak i ekspresję: wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności. Umiejętności obejmują również zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych oraz rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych. Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym. 

Pytania pomocnicze: 

 1. w jakim stopniu miałem(am) ochotę włączyć się w nowe formy doświadczeń kulturowych?
 2. kiedy byłem(am) gotów/gotowa zastosować różne środki i formy wyrażenia siebie (np. malowanie, język ciała)?
 3. które umiejętności rozwinąłem(am) w trakcie projektu?
 4. czy pogłębiły się moje zainteresowania kulturą i sztuką regionu lub kraju, z którego pochodzę?
 5. czy pogłębiły się moje zainteresowania kulturą i sztuką innych krajów, innych grup etnicznych?